Op het terrein waar ooit een school stond moeten nu 32 appartementen worden gebouwd.
Op het terrein waar ooit een school stond moeten nu 32 appartementen worden gebouwd. Wijnand Kooijmans

Is sociale woning nog haalbaar in Elburg?

Wonen

De bouw van sociale huurwoningen aan de Wimpel 6 in Elburg is voor woningcorporatie Uwoon alleen te realiseren indien de provincie Gelderland met subsidie over de brug komt. Dat werd duidelijk tijdens de beeldvormende vergadering over de bouw van 32 appartement op deze locatie.

Wijnand Kooijmans

Uwoon is in eerste afgehaakt, omdat de bouw niet past binnen het bedrag dat de corporatie kan investeren. Daarna is er overleg gevoerd met Omnia Wonen. Deze corporatie heeft aangegeven tegen dezelfde problemen aan te lopen. Maar ook dat, indien er subsidie komt, ze vindt dat Uwoon weer als eerste optie moet worden gezien. Indien subsidie uitblijft worden de appartementen op de markt gezet als sociale koopwoningen.

Voor besloten is op de locatie van de voormalige school te bouwen, is eerst gekeken of dit past binnen een eventuele uitbreiding van winkelcentrum De Vrijheid. Geconcludeerd is dat de achterzijde van dit centrum voldoende uitbreidingsmogelijkheden aanwezig zijn en het laden en lossen ook dan het woongenot aan de Wimpel 6 niet in de weg staat.

De muziekschool en de sportschool aan de Wimpel 4 hebben uitbreidingsplannen. Daarnaast heeft ook het kinderdagverblijf Prokino aan de Wimpel 2 niet de behoefte te verkassen. De school staat leeg en zal ook niet weer als zodanig in gebruik worden genomen. Aan sociale woningbouw bestaat een dringende behoefte.

Tegen de woningbouwplannen zijn twee zienswijzen ingediend. De één was van algemene aard van een buurtbewoner die in algemeenheid verlies aan groen vreest. Bij de realisering van de bouw kan niet worden voorkomen dat er bomen moeten sneuvelen maar hiervoor vindt een aanzienlijk compensatie plaats en ook met bomen van enige omvang.

Het tweede bezwaar is afkomstig van een bewoner die tegenover de locatie woont en vreest voor verlies aan uitzicht en privacy. In het plan wordt aan zijn bezwaar tegemoet gekomen door de plek waar de bomen worden geplant. Nog voor het plan definitief aan de raad wordt voorgelegd gaat de gemeente in overleg met deze bezwaarde om te zien of aan zijn kritiek voldoende tegemoet wordt gekomen.

De vrees bestaat dat de woningen te duur worden voor starters, zeker als het om koop gaat. De prijs die tot nu toe was vastgesteld lag op tweehonderdduizend euro maar er wordt al lang ingezien dat dit geen reële optie is gezien de gestegen bouwprijzen. Dat betekent dat voor dit project wordt uitgegaan van 265.000 euro. Aangenomen wordt dat ook met deze prijs een doelgroep kan worden bereikt, al zullen dit vooral senioren zijn. Bekend is dat een verhuizing van een senior in de praktijk vaak leidt tot een keten van zeven verhuizingen en daardoor wellicht toch een starter kans maakt op een woning.

Een mix van koop en huur wordt door de gemeente niet mogelijk geacht. Een investeerder wil in de regel alleen te maken hebben met één partij. De gemeente wil op zoek naar andere locaties waar gebouwd kan worden voor starters. Voor hen bouwen wordt landelijk gezien als een grote opgave.

advertentie
advertentie
>
Afbeelding
Een eeuw Hervormd Elim in ‘t Harde: ‘Altijd al een hechte dorpsgemeenschap’ 36 minuten geleden
Afbeelding
Woningbouw in Elburg: gemeenteraad geeft college steuntje in de rug 16 uur geleden
Afbeelding
‘Kleuren van de ziel- verrast door de Joodse mystiek’ 20 uur geleden
Afbeelding
Zilveren Schoenen: ‘t Harde schiet uit z’n slof 21 uur geleden
Afbeelding
Huisarts aan het woord: Stoppen met roken 22 uur geleden
Afbeelding
‘Kunst is mijn wereld’ 22 uur geleden
Afbeelding
Run for the Message gaat voor 9e editie 22 uur geleden